Hong Kong Qi Gueng Tai ji Association    Chinese/English/Japanese

Homepage    info    video    master

Taichi Short Movies

Chen Style Chen Jia Gou Taichi in eight forms

The demonstration of Taichi's push-hand

Kung Fu – 2004 “the Gathering of Masters of the Traditional Chinese Martial Arts” held by our Association (vcd)

Short movies about hand pushing champion Wang Zhan Jun (the son of Wang Xi An) in actual combat (vcd)

Chen style sword demonstration

Chen Style Taichi Wang Xi An Fist Movements and Hand Pushing (vcd)

Master Wang xi-an & Hugo

Sword demonstration

            Yang style sword demonstration

 

Wang xi-an & his students 

        Dragon Gate Taichi 

 

Sword demonstration by Wang xi-an's student 

Fu Qing Quan(the blood grandson of Fu Zhong Wen)

 

Chen Yu (the blood grandson of Chen Fa Ke)

Zhang Xiu Lin (the disciple taught in person by Sha Guo Zheng)

 

Bo Xi Kids Martial Arts Team

Short movies about the splendid demonstration by Bo Xi Kids Martial Arts Team

 

Yang ching ching & Bo Xi Kids Martial Arts Team

 

Regulations of Push Hands

demonstration

Chen Style Taiji Chun Qiu (Spring & Autumn) Broadsword by Hugo (vcd)

 

Eighteen Formsof Chen Style Taichi

 

Chen Zheng Lei taiji

 

Return to the Homepage

香港氣功太極社HONG KONG QI GUENG TAI JI ASSOCIATION

Enquiry phone: 2216 4662   Fax: 2328 5222   Website: www.taiji.hk    E-mail: info@taiji.hk